REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.fikser.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym").

§ 1 Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

2. Wykonawca – oznacza Przedsiębiorcę świadczącego usługi hydrauliczne na rzecz Użytkowników.

3. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi usługi dla Serwisantów.

4. Usługodawca – Fikser.pl

5. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego www.fikser.pl, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

6. Klient- użytkownik który skontaktował się telefonicznie lub zostawił wiadomość na stronie internetowej serwisu lub e-mailem i zamówił usługę.


§ 2 Postanowienia ogólne dla korzystania z serwisu internetowego Fikser.pl

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, należą wyłącznie do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować tylko w sposób opisany i zgodny z Regulaminem.

2. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem.


§ 3 Usługi

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 19.00 usługę – nieodpłatne poszukiwanie Wykonawców , którzy moga wykonać dla nich zlecenie.

2. W ramach usług Serwisu Internetowego Użytkownik może zlecić Usługodawcy wyszukiwanie Wykonawców. Użytkownik może skorzystać z usług poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą pod numerem telefonu, który jest podany na Stronie www.fikser.pl.

3. Podane przez Użytkownika dane Usługodawca przekazuje wybranemu Wykonawcy, który jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych skontaktować się z Użytkownikiem. W przypadku, gdy Usługodawca nie ma możliwości wskazania odpowiedniego Wykonawcy, Użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefonicznie, w terminie 3 dni roboczych. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika. Usługodawca tylko zapewnia techniczną możliwość kontaktu Użytkowników z Wykonawcami i nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Wykonawcami.

4. W przypadku zamówienia usługi telefonicznie uznaje się rozmowę telefoniczną za umowę między Klientem a Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca przyjedzie do Klienta, a klient zrezygnuje z usługi na miejscu Klient musi zapłacić opłatę za dojazd 120 zl netto + VAT. Jeśli nie ustalone inaczej telefonicznie klient zobowiąany jest do zapłaty 120 zł netto + VAT za wszelkie wyceny i diagnozy.

5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług strony www.fikser.pl, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

6. Usługodawca świadczy usługi marketingowe na rzecz Wykonawców (hydraulików).§ 4 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Serwis Internetowy drogą elektroniczną. Usługodawca. nie później niż w terminie 14 dni musi rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, który był podany przez Użytkownika.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług. Dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

2. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie

3. Użytkownik podający Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich oraz do ich zmiany.

4. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik zwróci się z taką prośba drogą telefoniczną lub mailową. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadku gdy Użytkownik naruszył przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest potrzebne do wyjaśnienia okoliczności I poniesienia odpowiedzialności Użytkownika.

Dane firmy:
West2Asia Ltd.
Adres: Kemp House,160 City Road, London UK, EC1V2NX