Polityka prywatności strony www.fikser.pl

Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane osobowe są zbierane przez naszą stronę internetową fikser.pl i jakie zasady ich przetwarzania i ochrony stosujemy. Zgoda użytkownika jest kluczowa dla przetwarzania danych, dlatego też przed korzystaniem z naszej strony internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?

Podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą być zbierane następujące dane osobowe: numer telefonu, imię i nazwisko, adres i e-mail, adres IP, rodzaj urządzenia,informacje o przeglądarce oraz cookies. Dane te są zbierane w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania strony. wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz analizy zachowań użytkowników.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane zbierane przez naszą stronę internetową są udostępniane następującym serwisom zewnętrznym: Google Ads, Google Analytics, Tilda.cc, trafficwatchdog.pl Serwisy te wykorzystują dane w celach reklamowych i analitycznych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez te serwisy można znaleźć na ich stronach internetowych: Google -https://policies.google.com/technologies/partner-s..., Tilda -https://tilda.cc/privacy/, Trafficwatchdog https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Zgodnie z RODO masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: hello.fikser@gmail.com.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i podejmujemy odpowiednie działania, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administratorem danych osobowych jest :

West2Asia Ltd.
Adres: Kemp House,160 City Road, London UK, EC1V2NX

IN ENGLISH

Privacy policy of www.fikser.pl

This privacy policy specifies what personal data are collected by our website fikser.pl and what rules we apply to their processing and protection. Your consent is crucial to data processing, so please read the following information carefully before using our website.

What personal data do we collect and why?

When you use our website, the following personal data may be collected: phone number, name, address and email, IP address, type of device,browser information and cookies. This data is collected to ensure the proper functioning of the site. display personalized advertising and analyze user behavior.

Who has access to your personal data?

The data collected by our website is shared with the following third-party services: Google Ads, Google Analytics, Tilda.cc, trafficwatchdog.pl These services use the data for advertising and analytical purposes. Detailed information on the processing of personal data by these services can be found on their websites: Google -https://policies.google.com/technologies/partner-s..., Tilda -https://tilda.cc/privacy/, Trafficwatchdog https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy

What are your rights regarding the processing of personal data?

Under the RODO, you have the right to access, rectify, erase or restrict processing of your personal data, as well as to data portability. To exercise these rights, please contact us at: hello.fikser@gmail.com.

How do we protect your personal data?

We care about the security of your personal data and take appropriate measures to protect it from unauthorized access, alteration, loss or destruction.

The administrator of your personal data is :

West2Asia Ltd.
Adres: Kemp House,160 City Road, London UK, EC1V2NX
Made on
Tilda